Bộ GTVT: Xử lý nhà thầu Trung Quốc chậm trả lại đường cho dân

Bộ GTVT: Xử lý nhà thầu Trung Quốc chậm trả lại đường cho dân

Bộ GTVT yêu cầu VEC xử lý nghiêm nhà thầu Giang Tô (Trung Quốc) nếu không duy tu, sửa chữa đường đã mượn để...