Quân ủy Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật 6 đảng viên

Quân ủy Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật 6 đảng viên

Kỳ họp thứ 14 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Kỳ họp thứ 14 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát trong nhận diện, đấu tranh với 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'

Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát trong nhận diện, đấu tranh với 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'

UBKT Quân ủy Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật 8 tổ chức, cá nhân

UBKT Quân ủy Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật 8 tổ chức, cá nhân

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 11

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương: Tước danh hiệu 5 quân nhân

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương: Tước danh hiệu 5 quân nhân

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy TƯ đề nghị tước danh hiệu quân nhân 5 người

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương: Xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên