Nhớ anh Chín Cần, người 'phất cờ' thoát bao cấp

Nhớ anh Chín Cần, người 'phất cờ' thoát bao cấp

'Ta nên gọi là phương án giá - lương - tiền. Tôi - bí thư phất cờ, chủ tịch đánh trống, ngành thương nghiệp...