Hướng tới thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự

Hướng tới thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự

Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp an toàn và trật tự (gọi tắt là Thỏa thuận GCM), ra đời trên cơ sở...
Hoàn thiện chính sách, pháp luật về di cư

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về di cư

Đổi mới tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng chống mua bán người

Đổi mới tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng chống mua bán người

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động về phòng, chống mua bán người

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động về phòng, chống mua bán người

Phổ biến Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự

Phổ biến Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự

Thỏa thuận GCM là bước tiến quan trọng trong hợp tác quốc tế về di cư

Thỏa thuận GCM là bước tiến quan trọng trong hợp tác quốc tế về di cư

Phổ biến thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự khu vực miền Trung

Phổ biến thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự khu vực miền Trung