Nhà máy nước nghìn tỷ nguy cơ phá sản: Tiên phong để nhận … quả đắng!

Nhà máy nước nghìn tỷ nguy cơ phá sản: Tiên phong để nhận … quả đắng!

Góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Lọc hóa dầu Nghi Sơn sản xuất thành công sản phẩm dầu DIESEL

Lọc hóa dầu Nghi Sơn sản xuất thành công sản phẩm dầu DIESEL

Lọc hóa dầu Nghi Sơn xuất bán 5.000m3 dầu diesel đầu tiên

Lọc hóa dầu Nghi Sơn xuất bán 5.000m3 dầu diesel đầu tiên

Lọc hóa dầu Nghi Sơn xuất bán lô xăng RON 95 đầu tiên

Lọc hóa dầu Nghi Sơn xuất bán lô xăng RON 95 đầu tiên

Lọc hóa dầu Nghi Sơn xuất lô sản phẩm thứ 2 - xăng RON 95

Lọc hóa dầu Nghi Sơn xuất xưởng lô sản phẩm đầu tiên

Lọc hóa dầu Nghi Sơn xuất xưởng lô sản phẩm đầu tiên

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đón dòng sản phẩm thương mại đầu tiên

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đón dòng sản phẩm thương mại đầu tiên

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đón dòng sản phẩm thương mại đầu tiên

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đón dòng sản phẩm thương mại đầu tiên