Triển khai thực hiện tự chủ về tài chính đối với bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh trong quân đội

Triển khai thực hiện tự chủ về tài chính đối với bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh trong quân đội

Bộ Quốc phòng gặp mặt đoàn đại biểu người có công tỉnh Hậu Giang

Bộ Quốc phòng gặp mặt đoàn đại biểu người có công tỉnh Hậu Giang

Bộ Quốc phòng gặp mặt đoàn đại biểu người có công tỉnh Hậu Giang

Bộ Quốc phòng gặp mặt đoàn đại biểu người có công tỉnh Hậu Giang

Chăm lo thực hiện tốt chính sách nhà ở trong quân đội

Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo

Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo

Vinh danh 22 Gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng toàn quân 2017

Vinh danh 22 Gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng toàn quân 2017

Vinh danh 22 Gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng toàn quân 2017

Vinh danh 22 Gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng toàn quân 2017