Hơn 50% yêu cầu xử lý sự cố tấn công mạng khi 'mọi việc đã rồi'

Hơn 50% yêu cầu xử lý sự cố tấn công mạng khi 'mọi việc đã rồi'

Khoảng 56% yêu cầu Phản hồi sự cố (IR) được gửi về Trung tâm bảo mật Kaspersky trong năm 2018 khi tấn công...