Thi đua là động lực hoàn thành mọi nhiệm vụ

Nhận thức đúng vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua khen-thưởng (TĐKT) và Phong trào Thi...