Tam Quốc Diễn Nghĩa: 4 mưu sĩ tài năng nhưng không được lưu danh, người cuối bị Tào Tháo hại chết

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 4 mưu sĩ tài năng nhưng không được lưu danh, người cuối bị Tào Tháo hại chết

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa không hiếm lần xuất hiện những mưu sĩ có năng lực hơn người nhưng lại tự tay hủy...

Tam Quốc: Những thế lực cát cứ hùng mạnh nhất, Tào Tháo cũng chỉ đứng áp chót

Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật kiệt xuất dưới trướng Viên Thiệu khiến Tào Tháo ân hận vì đã lỡ xuống tay

'Sốc' với những tình tiết hư cấu trong trận Quan Độ khác xa lịch sử Tam Quốc

'Sốc' với những tình tiết hư cấu trong trận Quan Độ khác xa lịch sử Tam Quốc

Lưu Bị một khi thống nhất thiên hạ, nhất định sẽ giết người này

Lưu Bị một khi thống nhất thiên hạ, nhất định sẽ giết người này

Tam quốc diễn nghĩa: Nắm quyền thay Tôn Sách khi mới 18 tuổi, Tôn Quyền đã làm gì để giữ vững Giang Đông

Tam quốc diễn nghĩa: Nắm quyền thay Tôn Sách khi mới 18 tuổi, Tôn Quyền đã làm gì để giữ vững Giang Đông

Bí mật hộp quà rỗng của Tào Tháo khiến Tuân Úc đột ngột tự vẫn

Tam quốc diễn nghĩa: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc chiến giữa 70 vạn quân của Viên Thiệu với 7 vạn quân của Tào Tháo

Tam quốc diễn nghĩa: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc chiến giữa 70 vạn quân của Viên Thiệu với 7 vạn quân của Tào Tháo

Tam quốc diễn nghĩa: Giết Hứa Du, Hứa Chử bị Tào Tháo xử trí ra sao?

Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết của mưu sĩ lắm tài nhưng nhiều tật thời Tam quốc, bài học cho hậu thế

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu không nhờ mưu sĩ này Tào Tháo khó mà thắng được Viên Thiệu trong trận Quan Độ