5 tỉnh bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo

5 tỉnh bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo

Hàng loạt cán bộ chủ chốt được điều động, bổ nhiệm tại Hà Giang

Hàng loạt cán bộ chủ chốt được điều động, bổ nhiệm tại Hà Giang

Hà Giang kiện toàn hàng loạt nhân sự chủ chốt

Hà Giang kiện toàn hàng loạt nhân sự chủ chốt

Hà Giang, Lạng Sơn bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Hà Giang, Lạng Sơn bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Hà Giang điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Hà Giang điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Nhân sự mới Hải Dương, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Hà Giang, Lạng Sơn

Nhân sự mới Hải Dương, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Hà Giang, Lạng Sơn

Loạt quan đương nhiệm, nghỉ hưu Thành phố Hà Giang bị xử lý vì dính dáng sai phạm đất đai