Nhiều cán bộ kiểm lâm Quảng Nam xin nghỉ việc do áp lực công việc

Nhiều cán bộ kiểm lâm Quảng Nam xin nghỉ việc do áp lực công việc

Hàng loạt cán bộ kiểm lâm xin nghỉ việc: Vì áp lực?

Quảng Nam: Nhiều cán bộ kiểm lâm xin nghỉ việc

Quảng Nam: Nhiều cán bộ kiểm lâm xin nghỉ việc

Hàng loạt cán bộ kiểm lâm Quảng Nam đột ngột xin nghỉ

Nhiều cán bộ kiểm lâm nộp đơn xin nghỉ việc sau hàng loạt vụ phá rừng

Nhiều cán bộ kiểm lâm nộp đơn xin nghỉ việc sau hàng loạt vụ phá rừng

Quảng Nam: Nhiều cán bộ kiểm lâm nộp đơn xin nghỉ việc

Quảng Nam: Đang nóng chuyện phá rừng thì hàng loạt kiểm lâm xin nghỉ việc

Quảng Nam: Đang nóng chuyện phá rừng thì hàng loạt kiểm lâm xin nghỉ việc

Quảng Nam: Hàng loạt cán bộ kiểm lâm xin nghỉ việc vì áp lực

Quảng Nam: Hàng loạt cán bộ kiểm lâm xin nghỉ việc vì áp lực

Hàng loạt cán bộ kiểm lâm đột ngột xin nghỉ việc

Hàng loạt cán bộ kiểm lâm đột ngột xin nghỉ việc

Sau gợi ý của phó chủ tịch tỉnh, nhiều kiểm lâm Quảng Nam xin nghỉ

Sau gợi ý của phó chủ tịch tỉnh, nhiều kiểm lâm Quảng Nam xin nghỉ

Quảng Nam: Áp lực công việc, nhiều kiểm lâm xin nghỉ việc

Quảng Nam: Áp lực công việc, nhiều kiểm lâm xin nghỉ việc

Quảng Nam: Hàng loạt cán bộ kiểm lâm xin nghỉ việc

Quảng Nam: Hàng loạt cán bộ kiểm lâm xin nghỉ việc

Quảng Nam: Hàng loạt cán bộ kiểm lâm xin nghỉ việc

Quảng Nam: Hàng loạt cán bộ kiểm lâm xin nghỉ việc