Doanh nhân nữ mang sản phẩm Make in Vietnam ra toàn cầu

Doanh nhân nữ mang sản phẩm Make in Vietnam ra toàn cầu

Những hàng hóa Việt Nam thuần túy được các nữ doanh nhân mang bán toàn cầu và nhận được thành công nhất định.