Huế: Thả 'Nữ hoàng linh trưởng' về với thiên nhiên

Huế: Thả 'Nữ hoàng linh trưởng' về với thiên nhiên

Thả cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm về môi trường tự nhiên

Thả cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm về môi trường tự nhiên

Thả một cá thể voọc chà vá chân nâu trở về tự nhiên

Thả một cá thể voọc chà vá chân nâu trở về tự nhiên

Thả cá thể Voọc chân nâu quý hiếm về với tự nhiên

Thả cá thể Voọc chân nâu quý hiếm về với tự nhiên

Cứu hộ voọc Chà vá chân nâu quý hiếm

Cứu hộ voọc Chà vá chân nâu quý hiếm

Giải cứu 'nữ hoàng linh trưởng' quý hiếm thả về tự nhiên

Giải cứu 'nữ hoàng linh trưởng' quý hiếm thả về tự nhiên

Cá thể voọc đi lạc được thả về tự nhiên

Cá thể voọc đi lạc được thả về tự nhiên

Người dân bàn giao một cá thể Voọc chà vá chân nâu quý hiếm

Người dân bàn giao một cá thể Voọc chà vá chân nâu quý hiếm