Diễn biến phức tạp của Hội thánh Đức Chúa Trời ở Thanh Hóa

Diễn biến phức tạp của Hội thánh Đức Chúa Trời ở Thanh Hóa

12 người sinh hoạt trái phép 'Hội thánh đức chúa trời' trong chung cư

12 người sinh hoạt trái phép 'Hội thánh đức chúa trời' trong chung cư

Hoạt động tôn giáo trái phép

Nhóm 'Hội thánh đức chúa trời' phá cả bàn thờ gia chủ

Nhóm 'Hội thánh đức chúa trời' phá cả bàn thờ gia chủ

Thuê nhà truyền đạo, nhóm 'Hội thánh đức chúa trời' phá cả bàn thờ của gia chủ

Thuê nhà truyền đạo, nhóm 'Hội thánh đức chúa trời' phá cả bàn thờ của gia chủ

Cần thận trọng khi sử dụng tên gọi 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Cần thận trọng khi sử dụng tên gọi 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Cả gan đập bàn thờ chủ nhà trọ để truyền đạo 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Cả gan đập bàn thờ chủ nhà trọ để truyền đạo 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Cặp vợ chồng trẻ rao giảng 'Hội thánh đức chúa trời mẹ', đập bàn thờ nhà chủ trọ

Cặp vợ chồng trẻ rao giảng 'Hội thánh đức chúa trời mẹ', đập bàn thờ nhà chủ trọ

Đập bàn thờ của chủ nhà trọ để truyền đạo 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ'

Đập bàn thờ của chủ nhà trọ để truyền đạo 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ'

Thuê nhà làm 'lãnh địa' sinh hoạt, thành viên 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' tự ý đập bát hương, tháo dở bàn thờ của gia chủ

Thuê nhà làm 'lãnh địa' sinh hoạt, thành viên 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' tự ý đập bát hương, tháo dở bàn thờ của gia chủ

Thuê nhà, đập bàn thờ gia chủ để giảng đạo 'Hội thánh Đức Chúa trời'

Thuê nhà, đập bàn thờ gia chủ để giảng đạo 'Hội thánh Đức Chúa trời'

Vợ chồng trẻ đập phá bàn thờ chủ nhà khi rao giảng 'Hội thánh'

Vợ chồng trẻ đập phá bàn thờ chủ nhà khi rao giảng 'Hội thánh'

'Hội thánh Đức Chúa Trời' đang diễn biến phức tạp tại Thanh Hóa

'Hội thánh Đức Chúa Trời' đang diễn biến phức tạp tại Thanh Hóa

Vợ chồng 9X giả gia sư rao giảng Hội Thánh Đức Chúa Trời

Vợ chồng 9X giả gia sư rao giảng Hội Thánh Đức Chúa Trời

Đôi vợ chồng rao giảng 'Hội thánh đức chúa trời', đập bàn thờ nhà chủ trọ

Đôi vợ chồng rao giảng 'Hội thánh đức chúa trời', đập bàn thờ nhà chủ trọ

Tiếp tục phát hiện hoạt động 'Hội thánh Đức Chúa Trời' tại Thanh Hóa

Tiếp tục phát hiện hoạt động 'Hội thánh Đức Chúa Trời' tại Thanh Hóa

Bức xúc vì thành viên 'Hội thánh đức chúa trời' đập bàn thờ khi chủ vắng nhà

Bức xúc vì thành viên 'Hội thánh đức chúa trời' đập bàn thờ khi chủ vắng nhà