Thừa Thiên Huế: Bảo tồn và phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch làng cổ Phước Tích

Thừa Thiên Huế: Bảo tồn và phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch làng cổ Phước Tích

Bảo tồn và phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch làng cổ Phước Tích

Bảo tồn và phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch làng cổ Phước Tích

Huế: Trùng tu thành công 5 nhà rường cổ Phước Tích

Huế: Trùng tu thành công 5 nhà rường cổ Phước Tích

Thêm 5 nhà cổ ở Phước Tích được trùng tu

Hơn 3,6 tỷ đồng tu bổ 5 ngôi nhà rường làng cổ Phước Tích

Hơn 3,6 tỷ đồng tu bổ 5 ngôi nhà rường làng cổ Phước Tích

Thừa Thiên – Huế: Hoàn thành trùng tu 5 nhà rường cổ ở Phước Tích

Thừa Thiên – Huế: Hoàn thành trùng tu 5 nhà rường cổ ở Phước Tích

Thừa Thiên – Huế: Hoàn thành trùng tu 5 nhà rường cổ ở Phước Tích

Thừa Thiên – Huế: Hoàn thành trùng tu 5 nhà rường cổ ở Phước Tích

Bảo tồn nhà rường cổ ở Phước Tích

Bảo tồn nhà rường cổ ở Phước Tích