Tam Quốc: Triệu Vân thời đỉnh cao từng bị Hứa Chử, Vu Cấm và Lý Điển bao vây, kết quả cuối cùng ra sao?

Tam Quốc: Triệu Vân thời đỉnh cao từng bị Hứa Chử, Vu Cấm và Lý Điển bao vây, kết quả cuối cùng ra sao?

Tam Quốc: Tào Tháo sợ Mã Siêu, Tôn Quyền sợ Trương Liêu, còn Lưu Bị sợ ai?

Tam Quốc: Tào Tháo sợ Mã Siêu, Tôn Quyền sợ Trương Liêu, còn Lưu Bị sợ ai?

Tam quốc diễn nghĩa: Trương Phi nhờ rượu hạ một trong đệ nhất danh tướng Tào Ngụy

Tam quốc diễn nghĩa: Trương Phi nhờ rượu hạ một trong đệ nhất danh tướng Tào Ngụy

Viên Thiệu vô dũng hay Tào Tháo quá túc mưu?

Viên Thiệu vô dũng hay Tào Tháo quá túc mưu?

Chuyện ít biết về những mãnh tướng uy trấn thiên hạ của Tào Thào

Chuyện ít biết về những mãnh tướng uy trấn thiên hạ của Tào Thào

Chuyện ít biết về những mãnh tướng uy trấn thiên hạ của Tào Thào

Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết bi thương của một trong đệ nhất danh tướng Tào Ngụy

Hổ tướng Trương Phi và cái chết đau đớn

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Trận chiến cuối cùng và cũng là thất bại hiếm hoi trong cuộc đời Triệu Vân

Trương Phi trong chính sử khác xa 'Tam Quốc Diễn Nghĩa' như thế nào?

'Tử huyệt' trong 3 trận đại chiến thời Tam Quốc: Bại trận vì cùng một lý do, đó là gì?

'Tử huyệt' trong 3 trận đại chiến thời Tam Quốc: Bại trận vì cùng một lý do, đó là gì?

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về chuyện Tào Tháo dụ hàng Trương Liêu

Tam Quốc: Tám đại mãnh tướng bên cạnh, người cuối cùng khiến Tào Tháo tiếc thương nhất

Chém đầu người này là sai lầm lớn nhất trong đời Gia Cát Lượng

Tam quốc diễn nghĩa: Không thể tin nổi một mãnh tướng như Triệu Tử Long lại chết như vậy

Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết bi thương của một trong đệ nhất danh tướng Tào Ngụy

Không phải Gia Cát Lượng, đây mới là tác giả thực sự của 'Không thành kế'

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật Trương Phi không hề hữu dũng vô mưu