Thủ tục hành chính không được là 'rào cản' cho sự phát triển

Thủ tục hành chính không được là 'rào cản' cho sự phát triển

Phơi bày thủ đoạn xuyên tạc việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương

Phơi bày thủ đoạn xuyên tạc việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương

Triển khai các biện pháp ngăn chặn hoạt động tín dụng đen

Triển khai các biện pháp ngăn chặn hoạt động tín dụng đen

Khẩn trương có kết luận thanh tra những vụ 'nóng'

Khẩn trương có kết luận thanh tra những vụ 'nóng'

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018

Chất lượng giải quyết TTHC: Đo bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Chất lượng giải quyết TTHC: Đo bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Khẩn trương xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia

Khẩn trương xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia

Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ ra mắt trước tháng 11/2019

Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ ra mắt trước tháng 11/2019

Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 1/11/2018

Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 1/11/2018

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Siết nhập khẩu phế liệu

Siết nhập khẩu phế liệu

Bảy vấn đề cần lưu ý trong lĩnh vực ngân hàng

Bảy vấn đề cần lưu ý trong lĩnh vực ngân hàng

Cần sự liên thông, đồng bộ

Cần sự liên thông, đồng bộ

Để không còn độ trễ

Chậm thủ tục hành chính, phải xin lỗi dân

Chậm thủ tục hành chính, phải xin lỗi dân

Đơn giản hóa dịch vụ công vì người dân

Nếu 'lờ đờ', công chức phải xin lỗi dân

Nếu 'lờ đờ', công chức phải xin lỗi dân

Không có ý thức làm công bộc của dân thì sẽ nhũng nhiễu, cửa quyền

Không có ý thức làm công bộc của dân thì sẽ nhũng nhiễu, cửa quyền

Phải công khai xin lỗi người dân nếu giải quyết thủ tục hành chính chậm

Phải công khai xin lỗi người dân nếu giải quyết thủ tục hành chính chậm

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Sẽ ban hành các quy chuẩn về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu

Sẽ ban hành các quy chuẩn về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu

Thông tư không theo kịp Nghị định, nhà mạng 'vượt rào', người dùng vẫn chịu thiệt

Thông tư không theo kịp Nghị định, nhà mạng 'vượt rào', người dùng vẫn chịu thiệt

Khẩn trương ban hành quy định QCVN về môi trường với phế liệu nhập khẩu

Khẩn trương ban hành quy định QCVN về môi trường với phế liệu nhập khẩu

Xã hội hóa đua xe công thức 1

Xã hội hóa đua xe công thức 1

Thanh tra toàn diện, truy tố một số vụ nhập khẩu phế liệu trái phép vào Việt Nam

Thanh tra toàn diện, truy tố một số vụ nhập khẩu phế liệu trái phép vào Việt Nam

Triển khai Chương trình toàn quốc mỗi xã một sản phẩm

Triển khai Chương trình toàn quốc mỗi xã một sản phẩm