Hàn Quốc-Mỹ không đạt được thỏa thuận về chia sẻ kinh phí cho USFK

Hàn Quốc-Mỹ không đạt được thỏa thuận về chia sẻ kinh phí cho USFK

Hàn Quốc, Mỹ đàm phán vòng 10 về chia sẻ chi phí quốc phòng

Hàn Quốc, Mỹ đàm phán vòng 10 về chia sẻ chi phí quốc phòng

Hàn Quốc, Mỹ tiếp tục đàm phán về chia sẻ chi phí quốc phòng

Hàn Quốc, Mỹ tiếp tục đàm phán về chia sẻ chi phí quốc phòng

Mỹ và Hàn Quốc chia rẽ về chia sẻ chi phí quân sự

Mỹ và Hàn Quốc chia rẽ về chia sẻ chi phí quân sự

Hàn Quốc, Mỹ tiếp tục đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự

Hàn Quốc, Mỹ tiếp tục đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự

Hàn Quốc, Mỹ kéo dài vòng đàm phán thứ 8 về chia sẻ chi phí quốc phòng

Hàn Quốc, Mỹ kéo dài vòng đàm phán thứ 8 về chia sẻ chi phí quốc phòng

Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự

Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự

Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự

Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự

Mỹ và Hàn Quốc đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự

Mỹ và Hàn Quốc đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự

Mỹ và Hàn Quốc đàm phán về chia sẻ chi phí quốc phòng

Mỹ và Hàn Quốc đàm phán về chia sẻ chi phí quốc phòng

Mỹ - Hàn khởi động vòng đàm phán mới về chia sẻ chi phí quốc phòng

Mỹ - Hàn khởi động vòng đàm phán mới về chia sẻ chi phí quốc phòng

Hàn Quốc, Mỹ bắt đầu vòng đàm phán mới về chia sẻ chi phí quốc phòng

Hàn Quốc, Mỹ bắt đầu vòng đàm phán mới về chia sẻ chi phí quốc phòng

Hàn-Mỹ bắt đầu vòng đàm phán mới về chia sẻ chi phí quân sự

Hàn-Mỹ bắt đầu vòng đàm phán mới về chia sẻ chi phí quân sự

Mỹ - Hàn tiếp tục đàm phán chi phí quân sự

Mỹ - Hàn tiếp tục đàm phán chi phí quân sự

Hàn Quốc và Mỹ đàm phán vòng 2 về chia sẻ chi phí quân sự

Hàn Quốc và Mỹ đàm phán vòng 2 về chia sẻ chi phí quân sự