Khang Hy hay Ung Chính mới là cha ruột vua Càn Long?

Khang Hy hay Ung Chính mới là cha ruột vua Càn Long?

Cho tới nay, thân thế của vua Càn Long, ông vua nổi tiếng và cũng lắm tai tiếng trong lịch sử Thanh triều...