Bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ

Bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ

8 địa phương điều động, bổ nhiệm nhân sự

8 địa phương điều động, bổ nhiệm nhân sự

Cần Thơ bổ nhiệm nhiều phó giám đốc Sở

Cần Thơ bổ nhiệm nhiều phó giám đốc Sở

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 8 địa phương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 8 địa phương

Cần Thơ: Điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

Cần Thơ: Điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

Cần Thơ bổ nhiệm 3 phó giám đốc sở

Cần Thơ bổ nhiệm 3 phó giám đốc sở

Điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt tại Cần Thơ

Điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt tại Cần Thơ