Tạo phôi thai thành công từ đôi tê giác trắng phương Bắc cuối cùng

Tạo phôi thai thành công từ đôi tê giác trắng phương Bắc cuối cùng

Phôi thai từ trứng của hai con tê giác trắng phương bắc đã được tạo ra trong một phòng thí nghiệm, mang lại...
Cuộc chiến hồi sinh tê giác trắng phương bắc từ hai con cái cuối cùng

Cuộc chiến hồi sinh tê giác trắng phương bắc từ hai con cái cuối cùng

Các nhà khoa học cấy ghép thành công phôi thai của loài tê giác trắng

Các nhà khoa học cấy ghép thành công phôi thai của loài tê giác trắng

Cấy ghép thành công phôi thai của loài tê giác trắng

Cấy ghép thành công phôi thai của loài tê giác trắng

Cấy ghép thành công phôi thai của loài tê giác trắng phương Bắc

Tạo thành công hai phôi thai tê giác trắng phương Bắc

Tạo thành công hai phôi thai tê giác trắng phương Bắc

Lần đầu tiên cấy ghép thành công phôi thai của loài tê giác trắng phương Bắc

Cấy ghép thành công phôi thai của loài tê giác trắng phương Bắc

Cấy ghép thành công phôi thai của loài tê giác trắng phương Bắc