Chấm dứt tình trạng đưa tạp chất vào tôm

Ngày 13-12-2016, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 2419/2016/QĐ-TTg phê duyệt đề án kiểm soát...