Ký ức dòng Lam

Ký ức dòng Lam

Đã có nhiều bài viết chứa chan cảm xúc về sông Lam. Dòng sông mà tôi và bạn mình mỗi lần hẹn gặp nhau,...