Thủy điện nhỏ chứa nhiều ẩn họa

Thủy điện nhỏ chứa nhiều ẩn họa

Còn nhiều khó khăn trong quản lý an toàn đập thủy điện

Còn nhiều khó khăn trong quản lý an toàn đập thủy điện

An toàn hồ, đập - Bài 2: Nâng cao an toàn trong xây dựng và vận hành thủy điện

An toàn hồ, đập - Bài 2: Nâng cao an toàn trong xây dựng và vận hành thủy điện

Gia Lai thu hồi dự án thủy điện Ia Krel 2

Gia Lai thu hồi dự án thủy điện Ia Krel 2

Thủy điện 2 lần bị vỡ đập bị chấm dứt hoạt động

Thủy điện 2 lần bị vỡ đập bị chấm dứt hoạt động

Gia Lai thu hồi dự án thủy điện 2 lần bị vỡ đập

Gia Lai thu hồi dự án thủy điện 2 lần bị vỡ đập

Hai lần bị vỡ đập, thủy điện ở Gia Lai sẽ bị thu hồi dự án

Hai lần bị vỡ đập, thủy điện ở Gia Lai sẽ bị thu hồi dự án

Gia Lai thu hồi giấy phép đầu tư, chấm dứt dự án Thủy điện Ia Krêl 2

Gia Lai thu hồi giấy phép đầu tư, chấm dứt dự án Thủy điện Ia Krêl 2

Thu hồi dự án thủy điện 2 lần bị vỡ đập

Thu hồi dự án thủy điện 2 lần bị vỡ đập

Thu hồi dự án thủy điện liên tiếp xảy ra vỡ đập

Thu hồi dự án thủy điện liên tiếp xảy ra vỡ đập

Thu hồi thủy điện 2 lần bị vỡ đập

Thu hồi thủy điện 2 lần bị vỡ đập

Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và vận hành các công trình thủy điện

Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và vận hành các công trình thủy điện