Nguồn gốc và ý nghĩa tràng hạt trong Phật giáo

Nguồn gốc và ý nghĩa tràng hạt trong Phật giáo

Cũng như chuông, mõ, tràng hạt là một phương tiện trong muôn ngàn phương tiện tu tập của Phật giáo. Trong...