'Dọn đường' để đón 12 - 13 tỉ USD từ xuất khẩu gỗ

'Dọn đường' để đón 12 - 13 tỉ USD từ xuất khẩu gỗ

Clip: Toàn cảnh tọa đàm cơ hội và thách thức với xuất khẩu gỗ Việt

Clip: Toàn cảnh tọa đàm cơ hội và thách thức với xuất khẩu gỗ Việt

Cơ hội cho gỗ và lâm sản xuất khẩu sang EU

VPA/FLEGT: Bước tiến lịch sử của lâm nghiệp Việt Nam

VPA/FLEGT: Bước tiến lịch sử của lâm nghiệp Việt Nam

Tọa đàm thực thi Hiệp định VPA/FLEGT: Mở ra cơ hội lớn cho gỗ Việt

Tọa đàm thực thi Hiệp định VPA/FLEGT: Mở ra cơ hội lớn cho gỗ Việt

Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác song phương về thương mại gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp

Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác song phương về thương mại gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp

Tăng cường hợp tác song phương về thương mại gỗ giữa Việt Nam và Cam-pu-chia

Tăng cường hợp tác song phương về thương mại gỗ giữa Việt Nam và Cam-pu-chia

Việt Nam và Campuchia đối thoại về đảm bảo nguồn gỗ hợp pháp

Việt Nam và Campuchia đối thoại về đảm bảo nguồn gỗ hợp pháp

Đánh giá cán bộ theo hiệu quả công việc

Việt Nam và Campuchia đối thoại chính sách về thương mại gỗ

Việt Nam và Campuchia đối thoại chính sách về thương mại gỗ

EU-Việt Nam ký kết Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng

EU-Việt Nam ký kết Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng

Chấm dứt buôn bán gỗ bất hợp pháp từ Việt Nam sang châu Âu

Chấm dứt buôn bán gỗ bất hợp pháp từ Việt Nam sang châu Âu

Việt Nam và EU ký thỏa thuận chống khai thác gỗ bất hợp pháp và thúc đẩy thương mại gỗ hợp pháp

Việt Nam và EU ký thỏa thuận chống khai thác gỗ bất hợp pháp và thúc đẩy thương mại gỗ hợp pháp