Đối chất để minh bạch thu – chi

Đối chất để minh bạch thu – chi

Trong tuần vừa qua, lần đầu tiên ở Hà Nội, một trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo đã đăng đàn để đối chất trực...
Trưởng phòng giáo dục trao đổi trực tiếp về thu chi tài chính

Trưởng phòng giáo dục trao đổi trực tiếp về thu chi tài chính

Hà Nội: Trưởng phòng giáo dục 'đối chất trực tiếp' về thu chi tài chính

Hà Nội: Trưởng phòng giáo dục 'đối chất trực tiếp' về thu chi tài chính

TP.HCM: Cấm lợi dụng danh nghĩa hội phụ huynh để thu tiền

TP.HCM: Cấm lợi dụng danh nghĩa hội phụ huynh để thu tiền

Nhiều trường học ở Quảng Ngãi thu, chi không đúng quy định

Nhiều trường học ở Quảng Ngãi thu, chi không đúng quy định

Tiền xã hội hóa, tài trợ giáo dục chính là lạm thu mới

Tiền xã hội hóa, tài trợ giáo dục chính là lạm thu mới

Ban đại diện cha mẹ học sinh phải là người nhiệt tình và trách nhiệm

Ban đại diện cha mẹ học sinh phải là người nhiệt tình và trách nhiệm

Đầu năm học, TP.HCM cấm hội phụ huynh thu sáu khoản tiền

Đầu năm học, TP.HCM cấm hội phụ huynh thu sáu khoản tiền