Một thoáng Đầm Thị Nại

Một thoáng Đầm Thị Nại

'Bình Định có núi Vọng Phu - Có Đầm Thị Nại, có Cù Lao Xanh…'Từ xa xưa, danh tiếng về Đầm Thị Nại đã đi vào...