Những hình ảnh đáng nhớ về nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Những hình ảnh đáng nhớ về nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Một số hoạt động đối ngoại tiêu biểu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Một số hoạt động đối ngoại tiêu biểu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh một số hoạt động đối ngoại của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh một số hoạt động đối ngoại của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh một số hoạt động đối ngoại của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh một số hoạt động đối ngoại của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh một số hoạt động đối ngoại của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh một số hoạt động đối ngoại của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười - người cộng sản mẫu mực và trung kiên

Vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười - người cộng sản mẫu mực và trung kiên