Đồng Tháp sắp có sản phẩm du lịch nông nghiệp sạch

Đồng Tháp sắp có sản phẩm du lịch nông nghiệp sạch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết kế hoạch xây...