19 tác phẩm ảnh báo chí được trao tại Người Hà Nội ứng xử thanh lịch

19 tác phẩm ảnh báo chí được trao tại Người Hà Nội ứng xử thanh lịch

19 tác phẩm ảnh báo chí được trao tại Người Hà Nội ứng xử thanh lịch

19 tác phẩm ảnh báo chí được trao tại Người Hà Nội ứng xử thanh lịch

Hà Nội đẹp và chưa đẹp qua ảnh

Hà Nội đẹp và chưa đẹp qua ảnh

Công bố các tác phẩm đoạt giải Cuộc thi ảnh báo chí 'Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch 2017'

Công bố các tác phẩm đoạt giải Cuộc thi ảnh báo chí 'Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch 2017'

Hình ảnh người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch

Hình ảnh người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch

Trao giải cuộc thi ảnh 'Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch'

Trao giải cuộc thi ảnh 'Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch'

Trao giải cuộc ảnh 'Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch''

Trao giải cuộc ảnh 'Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch''

19 tác phẩm đoạt giải ảnh 'Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch 2017'

19 tác phẩm đoạt giải ảnh 'Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch 2017'

Gần 1000 ảnh dự thi 'Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch 2017'

Gần 1000 ảnh dự thi 'Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch 2017'

Trao giải cuộc thi ảnh 'Người Hà Nội ứng xử văn minh thanh lịch 2017'

Trao giải cuộc thi ảnh 'Người Hà Nội ứng xử văn minh thanh lịch 2017'

Trao giải Cuộc thi ảnh báo chí 'Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch 2017'

Trao giải Cuộc thi ảnh báo chí 'Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch 2017'

Lan tỏa hình ảnh người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch

Lan tỏa hình ảnh người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch

Lan tỏa nét đẹp 'Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch 2017'

Lan tỏa nét đẹp 'Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch 2017'