Trung bình mỗi năm có gần 1.000 người bị mua bán

Trung bình mỗi năm có gần 1.000 người bị mua bán

Có thể thấy, tình hình tội phạm mua bán người tiếp tục có diễn biến phức tạp, với thủ đoạn hoạt động của...