Bangladesh: Hai 'tướng bà' lại giao đấu

Bangladesh: Hai 'tướng bà' lại giao đấu

Tuy có tới 1.841 ứng cử viên tham gia cuộc tổng tuyển cử lần thứ 11 của Bangladesh sẽ diễn ra vào ngày...