Hội Hữu nghị Việt Nam – Ukraine thăm trường xưa, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác

Hội Hữu nghị Việt Nam – Ukraine thăm trường xưa, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác

Giới thiệu sách dịch Văn học Việt Nam tại Ukraine

Giới thiệu sách dịch Văn học Việt Nam tại Ukraine

Giới thiệu cuốn sách dịch 'Văn học Việt Nam' bằng tiếng Ucraina

Giới thiệu cuốn sách dịch 'Văn học Việt Nam' bằng tiếng Ukraine

Giới thiệu cuốn sách dịch 'Văn học Việt Nam' bằng tiếng Ukraine

Giới thiệu các tác phẩm văn học Việt Nam dịch ra tiếng Ukraine

Giới thiệu các tác phẩm văn học Việt Nam dịch ra tiếng Ukraine

Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine đến Kiev, bắt đầu chuyến thăm Ukraine

Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine đến Kiev, bắt đầu chuyến thăm Ukraine