Cần có cơ chế, chính sách đãi ngộ thu hút nhân tài

Cán bộ nghỉ hưu vi phạm có thể bị xóa tư cách chức vụ

Cán bộ nghỉ hưu vi phạm có thể bị xóa tư cách chức vụ

Sẽ bỏ 'viên chức suốt đời'

Sẽ bỏ 'viên chức suốt đời'

Cán bộ nghỉ hưu vi phạm có thể bị xóa tư cách chức vụ

Cán bộ nghỉ hưu vi phạm có thể bị xóa tư cách chức vụ

Cán bộ nghỉ hưu vi phạm có thể bị xóa tư cách chức vụ

Cán bộ nghỉ hưu vi phạm có thể bị xóa tư cách chức vụ

Cán bộ nghỉ hưu vi phạm có thể bị xóa tư cách chức vụ

Cán bộ nghỉ hưu vi phạm có thể bị xóa tư cách chức vụ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật chứng khoán (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật chứng khoán (sửa đổi)

Quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

Tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

Thiếu tướng Lê Đình Nhường bị miễn nhiệm chức vụ, cho thôi nhiệm vụ ĐBQH

Thiếu tướng Lê Đình Nhường bị miễn nhiệm chức vụ, cho thôi nhiệm vụ ĐBQH

Xây dựng lực lượng dự bị động viên là nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng

RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN HUY ĐỘNG, TRƯNG DỤNG

RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN HUY ĐỘNG, TRƯNG DỤNG

Thảo luận ba dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ bảy

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Kết luận 6 vấn đề của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Kết luận 6 vấn đề của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)