Ngày 16/08: Có 1/421 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 16/08: Có 1/421 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 14/08: Có 1/491 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 14/08: Có 1/491 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 09/08: Có 1/428 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 09/08: Có 1/428 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 08/08: Có 1/418 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 08/08: Có 1/418 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 04-06/08: Có 2/558 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 04-06/08: Có 2/558 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 03/08: Có 1/409 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 03/08: Có 1/409 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 01/08: Có 2/464 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 01/08: Có 2/464 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ