Ngày 27/11: Có 1/531 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 27/11: Có 1/531 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 24-26/11: Có 2/555 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 24-26/11: Có 2/555 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 22/11: Có 2/424 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 22/11: Có 2/424 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 17-19/11: Có 2/545 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 17-19/11: Có 2/545 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 16/11: Có 2/470 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 16/11: Có 2/470 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 15/11: Có 2/495 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 15/11: Có 2/495 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 08/11: Có 3/503 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 08/11: Có 3/503 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 06/11: Có 2/474 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 06/11: Có 2/474 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 03-05/11: Có 1/499 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 03-05/11: Có 1/499 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 01/11: Có 1/434 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 01/11: Có 1/434 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 20-22/10: Có 4/503 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 20-22/10: Có 4/503 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 17/10: Có 1/435 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 17/10: Có 1/435 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 13-15/10: Có 2/511 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 13-15/10: Có 2/511 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 12/10: Có 1/321 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 12/10: Có 1/321 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 09/10: Có 1/479 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 09/10: Có 1/479 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 06-08/10: Có 1/463 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 06-08/10: Có 1/463 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 03/10: Có 2/416 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 03/10: Có 2/416 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 02/10: Có 2/523 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 02/10: Có 2/523 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 28/09: Có 5/446 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 28/09: Có 5/446 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 22-24/09: Có 1/430 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 22-24/09: Có 1/430 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 19/09: Có 3/426 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 19/09: Có 3/426 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 18/09: Có 2/507 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 18/09: Có 2/507 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 15-17/09: Có 2/492 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 15-17/09: Có 2/492 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 14/09: Có 1/419 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 14/09: Có 1/419 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 06/09: Có 1/449 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 06/09: Có 1/449 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 05/09: Có 1/460 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 05/09: Có 1/460 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 31/08: Có 3/444 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 31/08: Có 3/444 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 23/08: Có 3/417 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 23/08: Có 3/417 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 18-20/08: Có 2/488 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 18-20/08: Có 2/488 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 16/08: Có 1/421 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 16/08: Có 1/421 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 14/08: Có 1/491 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 14/08: Có 1/491 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 09/08: Có 1/428 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 09/08: Có 1/428 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 08/08: Có 1/418 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 08/08: Có 1/418 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 04-06/08: Có 2/558 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 04-06/08: Có 2/558 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 03/08: Có 1/409 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 03/08: Có 1/409 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 01/08: Có 2/464 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 01/08: Có 2/464 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 03/05: Có 2/465 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 03/05: Có 2/465 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 14-16/04: Có 1/462 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 14-16/04: Có 1/462 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 02/04: Có 3/411 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 02/04: Có 3/411 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 20/03: Có 4/379 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 20/03: Có 4/379 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 19/03: Có 2/416 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 19/03: Có 2/416 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ