Cục đăng kiểm chấn chỉnh toàn hệ thống sau vụ cấp khống giấy

Cục đăng kiểm chấn chỉnh toàn hệ thống sau vụ cấp khống giấy

Phạt và thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên cấp khống giấy đăng kiểm

Phạt và thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên cấp khống giấy đăng kiểm

Thu hồi giấy phép của Trung tâm đăng kiểm 9803D

Thu hồi giấy phép của Trung tâm đăng kiểm 9803D

Đóng cửa một trung tâm đăng kiểm vì cấp khống chứng nhận đăng kiểm

Đóng cửa một trung tâm đăng kiểm vì cấp khống chứng nhận đăng kiểm

Đóng cửa một trung tâm đăng kiểm vì cấp khống giấy kiểm định

Đóng cửa một trung tâm đăng kiểm vì cấp khống giấy kiểm định

Đóng cửa một trung tâm đăng kiểm do vi phạm trong cấp chứng nhận kiểm định xe

Đóng cửa một trung tâm đăng kiểm do vi phạm trong cấp chứng nhận kiểm định xe

Đóng cửa một trung tâm đăng kiểm vì cấp khống chứng nhận đăng kiểm

Đóng cửa một trung tâm đăng kiểm vì cấp khống chứng nhận đăng kiểm