Người 'thổi' giá trị AVG lên hàng nghìn tỷ đồng khai gì?

Người 'thổi' giá trị AVG lên hàng nghìn tỷ đồng khai gì?

Từ khi thành lập đến thời điểm thẩm định giá, AVG hoạt động liên tục lỗ, số lỗ lũy kế đến 31/3/2015 là...