Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị Đại hội Đảng 13 họp phiên đầu tiên

Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị Đại hội Đảng 13 họp phiên đầu tiên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII

Xây dựng dự án Luật DBĐV phù hợp với thực tế và có tính khả thi cao

Xây dựng dự án Luật DBĐV phù hợp với thực tế và có tính khả thi cao

Luật Chứng khoán: Cần chỉnh sửa tiếp cận gần với thông lệ quốc tế

Luật Chứng khoán: Cần chỉnh sửa tiếp cận gần với thông lệ quốc tế

Góp ý dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về 'Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng'

Góp ý dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về 'Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng'

Hội nghị Ban Soạn thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

Hội nghị Ban Soạn thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

Hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ

Hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ

Xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền

Có những cán bộ lộng quyền mà chưa có cơ chế kiểm soát

Có những cán bộ lộng quyền mà chưa có cơ chế kiểm soát

Xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền

Xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền

Họp Ban soạn thảo xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi)

Họp Ban soạn thảo xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi)

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện làm việc với Ban Soạn thảo Luật Thư viện

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện làm việc với Ban Soạn thảo Luật Thư viện

Bảo vệ nhà đầu tư: Cần giải pháp thiết thực

Bảo vệ nhà đầu tư: Cần giải pháp thiết thực

Công tác xây dựng pháp luật năm 2018: Hết sức nỗ lực, đề cao trách nhiệm

Công tác xây dựng pháp luật năm 2018: Hết sức nỗ lực, đề cao trách nhiệm

Bộ Y tế: Tiếp nhận 86 đơn

Sẽ hướng dẫn về công tác tư pháp của UBND xã

Sẽ hướng dẫn về công tác tư pháp của UBND xã

Đề xuất sửa đổi, bổ sung 28 điều của Luật đất đai 2013

Đề xuất sửa đổi, bổ sung 28 điều của Luật đất đai 2013

Những điểm đổi mới trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Những điểm đổi mới trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp