Bộ TT&TT trao giấy phép cho 18 tạp chí theo quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025

Bộ TT&TT trao giấy phép cho 18 tạp chí theo quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025

Chiều ngày 4/3/2020, Bộ TT&TT tổ chức Lễ trao giấy phép cho các tạp chí nhằm thực hiện chuyển đổi, sắp xếp...
18 tạp chí chuyển đổi, sắp xếp lại theo quy hoạch báo chí được trao giấy phép

18 tạp chí chuyển đổi, sắp xếp lại theo quy hoạch báo chí được trao giấy phép

Trao giấy phép cho 18 tạp chí chuyển đổi, sắp xếp lại theo quy hoạch báo chí

Trao giấy phép cho 18 tạp chí chuyển đổi, sắp xếp lại theo quy hoạch báo chí

Trao giấy cấp phép hoạt động cho 18 tạp chí theo quy hoạch

Trao giấy cấp phép hoạt động cho 18 tạp chí theo quy hoạch

18 tạp chí nhận giấy phép chuyển đổi, sắp xếp lại theo quy hoạch báo chí

18 tạp chí nhận giấy phép chuyển đổi, sắp xếp lại theo quy hoạch báo chí

Hàng loạt tờ báo chuyển thành tạp chí: Không phải 'gọt chân cho vừa giày'

Hàng loạt tờ báo chuyển thành tạp chí: Không phải 'gọt chân cho vừa giày'

Trao giấy phép hoạt động cho 18 tạp chí chuyển đổi theo quy hoạch

Trao giấy phép cho 18 tạp chí chuyển đổi, sắp xếp lại theo quy hoạch

Trao giấy phép cho 18 tạp chí chuyển đổi, sắp xếp lại theo quy hoạch

Trao giấy phép 18 tạp chí theo quy hoạch báo chí

Trao giấy phép 18 tạp chí theo quy hoạch báo chí

Trao giấy phép cho 18 tạp chí chuyển đổi, sắp xếp lại theo quy hoạch báo chí

Trao giấy phép cho 18 tạp chí chuyển đổi, sắp xếp lại theo quy hoạch báo chí

Trao giấy phép cho 18 tạp chí chuyển đổi, sắp xếp lại theo quy hoạch báo chí đến 2025

Trao giấy phép cho 18 tạp chí chuyển đổi, sắp xếp lại theo quy hoạch báo chí đến 2025

Đang trình Thủ tướng xem xét Đề án hỗ trợ phát triển báo chí

Đang trình Thủ tướng xem xét Đề án hỗ trợ phát triển báo chí

Trao giấy phép cho các tạp chí thực hiện chuyển đổi, sắp xếp lại theo Quy hoạch báo chí toàn quốc

Trao giấy phép cho các tạp chí thực hiện chuyển đổi, sắp xếp lại theo Quy hoạch báo chí toàn quốc

Trao giấy phép hoạt động cho 18 tạp chí chuyển đổi theo quy hoạch

Trao giấy phép hoạt động cho 18 tạp chí chuyển đổi theo quy hoạch

Trao giấy phép cho 18 tạp chí theo Quy hoạch báo chí

Trao giấy phép cho 18 tạp chí theo Quy hoạch báo chí

Trao giấy phép hoạt động cho 18 tạp chí chuyển đổi theo quy hoạch báo chí

Trao giấy phép hoạt động cho 18 tạp chí chuyển đổi theo quy hoạch báo chí

Trao giấy phép cho 18 tạp chí của 18 tổ chức hội

Trao giấy phép cho 18 tạp chí của 18 tổ chức hội

Trao giấy phép hoạt động cho 18 tạp chí của 18 tổ chức hội

Trao giấy phép hoạt động cho 18 tạp chí của 18 tổ chức hội