Bổ sung Trung tướng Nguyễn Văn Sơn vào Thường vụ Đảng ủy Công an TW

Bổ sung Trung tướng Nguyễn Văn Sơn vào Thường vụ Đảng ủy Công an TW

Chỉ định Trung tướng Nguyễn Văn Sơn vào BTV Đảng ủy Công an Trung ương

Chỉ định Trung tướng Nguyễn Văn Sơn vào BTV Đảng ủy Công an Trung ương

Bộ Chính trị chỉ định bổ sung Trung tướng Nguyễn Văn Sơn vào Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Bộ Chính trị chỉ định bổ sung Trung tướng Nguyễn Văn Sơn vào Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Bộ Chính trị chỉ định bổ sung Trung tướng Nguyễn Văn Sơn vào Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Bộ Chính trị chỉ định bổ sung Trung tướng Nguyễn Văn Sơn vào Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

19 cá nhân được trao giải thưởng 'Phụ nữ Công an tiêu biểu'

19 cá nhân được trao giải thưởng 'Phụ nữ Công an tiêu biểu'