Đề nghị hưởng chế độ thương binh

Báo Quân đội nhân dân nhận được ý kiến của ông Tăng Văn Phương ở số 172 ấp Trung Thống, xã Tuân Tức, huyện...