Tiếng gà quê gọi về cổ tích...

Tiếng gà quê gọi về cổ tích...

Mẹ gọi từ quê lên, bảo tôi rằng cha mới sửa sang lại chuồng gà lâu nay vẫn để trống, chuẩn bị nuôi đàn gà...