Vào khách sạn với đồng nghiệp nhưng không vượt quá giới hạn

Vào khách sạn với đồng nghiệp nhưng không vượt quá giới hạn

Hai lần tôi và anh vào khách sạn cùng nhau, nhưng chúng tôi vẫn chỉ ngồi tâm sự và không đi quá giới hạn...