Lạng Sơn: Bắc Sơn phát huy tiềm năng du lịch về nguồn

Lạng Sơn: Bắc Sơn phát huy tiềm năng du lịch về nguồn

Bắc Sơn là mảnh đất của quê hương cách mạng, là cái nôi của nền văn hóa Bắc Sơn, có nhiều di tích lịch sử,...