Công ty TNHH Wall Street: Quảng cáo TPCN Slim Kangtado như thuốc, lừa dối người tiêu dùng?

Công ty TNHH Wall Street: Quảng cáo TPCN Slim Kangtado như thuốc, lừa dối người tiêu dùng?

Người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng cáo sản phẩm Slim Kangtado

Người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng cáo sản phẩm Slim Kangtado

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo 'thảo dược giảm cân gia truyền của Bà Dung' và 'Vương Lão Kiện'

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo 'thảo dược giảm cân gia truyền của Bà Dung' và 'Vương Lão Kiện'

Cẩn trọng thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fine Pure Collagen Q

Cẩn trọng thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fine Pure Collagen Q

Cẩn trọng thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fine Pure Collagen Q

Cẩn trọng thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fine Pure Collagen Q

Cẩn trọng với 'Thảo dược giảm cân gia truyền của Bà Dung'

Cẩn trọng với 'Thảo dược giảm cân gia truyền của Bà Dung'

Bộ Y tế cảnh báo: Không dùng 'thảo dược giảm cân gia truyền của Bà Dung'

Bộ Y tế cảnh báo: Không dùng 'thảo dược giảm cân gia truyền của Bà Dung'

Sản phẩm giảm béo Slim Kangtado quảng cáo sai sự thật, lừa dối khách hàng

Sản phẩm giảm béo Slim Kangtado quảng cáo sai sự thật, lừa dối khách hàng