Sắp xếp đơn vị hành chính ở 4 tỉnh

Sắp xếp đơn vị hành chính ở 4 tỉnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương vùng...
Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương thuộc vùng Tây Bắc

Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương thuộc vùng Tây Bắc

Đa số cử tri Yên Bái ủng hộ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Đa số cử tri Yên Bái ủng hộ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Yên Bái xây dựng kế hoạch sắp xếp 14 đơn vị hành chính cấp xã

Yên Bái xây dựng kế hoạch sắp xếp 14 đơn vị hành chính cấp xã

Yên Bái thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Yên Bái thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Yên Bái sắp xếp 14 đơn vị hành chính cấp xã

Yên Bái sắp xếp 14 đơn vị hành chính cấp xã