Nhớ 'cây đại thụ hài' Lộng Chương…

Nhớ 'cây đại thụ hài' Lộng Chương…

Cho đến hôm nay, đã có trên 40 tác phẩm viết về kịch tác gia Lộng Chương, cũng như các tác phẩm đã xuất bản...