Tào Tháo gây dựng sự nghiệp, tạo ra thế lực mạnh nhất Tam Quốc, cớ sao chính quyền Tào Ngụy lại nhanh chóng sụp đổ?

Tào Tháo gây dựng sự nghiệp, tạo ra thế lực mạnh nhất Tam Quốc, cớ sao chính quyền Tào Ngụy lại nhanh chóng sụp đổ?

Có hai lý do chính giải thích cho câu hỏi này.
Lý do Trần Cung cứu mạng Tào Tháo

Lý do Trần Cung cứu mạng Tào Tháo

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Gia Cát Lương 12 tuổi vì nguyên nhân này mà đem lòng căm ghét Tào Tháo

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Gia Cát Lương 12 tuổi vì nguyên nhân này mà đem lòng căm ghét Tào Tháo

Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật đặc biệt khiến Tào Tháo từ một kẻ chỉ chơi bời lêu lổng biết chú tâm vào con đường quan lộ

Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật đặc biệt khiến Tào Tháo từ một kẻ chỉ chơi bời lêu lổng biết chú tâm vào con đường quan lộ

Hóa ra đây là lý do Tào Tháo nhịn nhục, tha mạng cho Trương Tú dù khóc hận do mất mãnh tướng Điển Vi và con trai cả

Hóa ra đây là lý do Tào Tháo nhịn nhục, tha mạng cho Trương Tú dù khóc hận do mất mãnh tướng Điển Vi và con trai cả

Đây là Hoạn quan duy nhất trong lịch sử Trung Quốc và Thế giới có tước hiệu… Hoàng đế

Đây là Hoạn quan duy nhất trong lịch sử Trung Quốc và Thế giới có tước hiệu… Hoàng đế

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Tào Tháo chém hơn 1 vạn quân Từ Châu và tàn sát hơn 10 vạn người

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Tào Tháo chém hơn 1 vạn quân Từ Châu và tàn sát hơn 10 vạn người

Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật vừa xuất hiện đã toát lên vẻ anh hùng

Giải mã 100% ADN của gia tộc Tào Tháo

Giải mã 100% ADN của gia tộc Tào Tháo

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật chấn động mà La Quán Trung cố ý chối bỏ không đưa vào trong bộ tiểu thuyết

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật chấn động mà La Quán Trung cố ý chối bỏ không đưa vào trong bộ tiểu thuyết

Giải mã Tam quốc: 'Hoàng thất', 'hoạn quan' và con đường của Tào-Lưu

Giải mã Tam quốc: 'Hoàng thất', 'hoạn quan' và con đường của Tào-Lưu

Tam quốc diễn nghĩa: Có thể bạn chưa biết trước khi thành kẻ thù Tào Tháo và Viên Thiệu từng là bạn

Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết tức tưởi của cha Tào Tháo