Khai trương 'Hệ thống chia sẻ và giám sát thông tin phục vụ Chính phủ điện tử'

Khai trương 'Hệ thống chia sẻ và giám sát thông tin phục vụ Chính phủ điện tử'

Bộ TT&TT khai trương 'Hệ thống Chia sẻ và Giám sát thông tin phục vụ Chính phủ điện tử'

Bộ TT&TT khai trương 'Hệ thống Chia sẻ và Giám sát thông tin phục vụ Chính phủ điện tử'

Hệ thống Chia sẻ và Giám sát thông tin phục vụ Chính phủ Điện tử lần đầu tiên được vận hành

Hệ thống Chia sẻ và Giám sát thông tin phục vụ Chính phủ Điện tử lần đầu tiên được vận hành

Phát triển công nghệ thông tin phải song hành đảm bảo an toàn, an ninh mạng

Phát triển công nghệ thông tin phải song hành đảm bảo an toàn, an ninh mạng

Chính thức khai trương Hệ thống Chia sẻ và Giám sát an toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử

Chính thức khai trương Hệ thống Chia sẻ và Giám sát an toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử

Ra mắt Hệ thống Chia sẻ và Giám sát thông tin Chính phủ điện tử

Ra mắt Hệ thống Chia sẻ và Giám sát thông tin Chính phủ điện tử